05 March, 2007

學識講廣東話 04 - 坎坷 == 嵌可


漢字 漢語拼音 廣東拼音 同音廣東字
kan3 ham2 ,埳,
ke3 ho2 ,

呢個字經常被讀錯為“堪苛 ham4 ho4” 。
例子: -

下回預告:

“我你佢” 點讀?

1 comment:

Anonymous said...

那個…用 “砍”可 會令人更易明白…